Regulamin wydarzenia SkyTech Day 2023

§1 Postanowienia ogólne.

 

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konferencji organizowanej przez ITPunkt sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w dniu 19 i 20.10.2023r. w Pabianicach.

 

§2 Tryb w jakim odbędzie się Konferencja.

 

 1. Zamiarem Organizatora jest przeprowadzenie Konferencji w trybie stacjonarnym.
 2. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Organizatora przeprowadzenie Konferencji w trybie stacjonarnym w wyznaczonym miejscu i terminie napotka ograniczenia lub okaże się zabronione (np. ze względu na sytuację epidemiczną panującą w kraju), Konferencja może zostać odwołana, przeniesiona na inny termin lub odbyć się online.

 

§3 Rejestracja.

 

 1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza zgłoszeniowego

 

§4 Koszt udziału w Konferencji.

 

 1. Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizator ponosi koszty zgodnie z przedstawioną agendą spotkania.
 2. Uczestnik we własnym zakresie zapewni sobie dojazd do miejsca Konferencji. Wszystkie inne koszty, których Organizator nie zaznaczył w programie lub nie zakomunikował podczas konferencji Uczestnik poniesie sam.
§5 Obowiązki Uczestnika.

 

 1. Uczestnik konferencji wyraża zgodę na podstawie Art. 81 ust. 1. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2021 poz. 1062), na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji, poprzez publikację zdjęć i filmów z konferencji przez Organizatora.
 2. Organizator zadba o to, aby opublikowane materiały dbały o pozytywny wizerunek Uczestnika i nie naruszały jego godności.
 3. Organizator może utrwalać, a następnie rozpowszechniać, przebieg Konferencji stacjonarnej dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych konferencji i Organizatora.
 4. Wizerunek Uczestnika Konferencji może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane w celach dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych Organizatora – bez obowiązku akceptacji produktu końcowego.
 5. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na portalach społecznościowych Facebook, Linkedin, Instagram, Twitter, YouTube itp. w ramach profilu Organizatora).
 6. Dane osobowe uczestników imprezy zostaną udostępnione partnerom Organizatora, tj. firmie Dell Technologies oraz Ingram w celu rozliczenia kosztów konferencji.
§6 Obowiązek informacyjny.

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ITPunkt Sp. z o.o., 40-322 Katowice, ul. Wandy 18A, KRS: 0000333285, NIP: 6412477789, REGON: 241200873, tel. 32 797 03 20,  itpunkt.pl.
 2. Z Administratorem można się kontaktować bezpośrednio w siedzibie Spółki, wysyłając korespondencję na adres Spółki, telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty e-mail wysyłając wiadomość na adres rodo@itpunkt.pl
 3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jest uzależniona od celu przetwarzania Państwa danych: rganizacji konferencji oraz rozsyłanie newslettera, wykorzystanie wizerunku – na podstawie wyrażonej zgody, Art. 6. ust. 1 lit. a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO,
  zabezpieczenie interesów Administratora w sytuacji wystąpienia roszczeń, zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie Spółki oraz zabezpieczenie mienia – realizacja prawnie uzasadnionego interesu, Art. 6. ust. 1 lit. f) RODO,
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 pełnych lat po zamknięciu roku finansowego, w którym zorganizowano konferencję. Jeśli prawo wymaga przechowywania danych przez dłuższy okres czasu, dane te zostaną usunięte dopiero po tym czasie. Dane przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji zostaną usunięte po upływie okresu ich przydatności, który jest uzależniony od rodzaju prowadzonej korespondencji.
 5. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub ich przetwarzanie okaże się zbędne. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Państwa dane będą udostępnione współpracownikom i podwykonawcom na podstawie zawartych umów. Nie będą oni jednak mogli wykorzystywać tych danych do własnych celów.
 7. Dane osobowe uczestników zostaną udostępnione partnerom Administratora określonym szczegółowo w Regulaminie.
 8. Przysługuje Państwu prawo żądania przeniesienia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody i umowy do innego administratora pod warunkiem istnienia takich możliwości technicznych.
 9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych Państwa dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na to w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne, może jednak warunkować korzystanie z niektórych usług.