bałtycki terminal kontenerowy
branża it
case study
dell
dell emc
dell technologies
macierz
10 stycznia 2023
Time 11 minut czytania

Bałtycki Terminal Kontenerowy – case study wdrożenia macierzy Dell EMC


Bałtycki Terminal Kontenerowy zagwarantował ciągłość działania w oparciu o rozwiązania Dell Technologies.

Bałtycki Terminal Kontenerowy (BCT) jest jednym z największych terminali przeładunku kontenerów transportowych w rejonie Bałtyku. Odgrywa też wiodącą rolę wśród polskich ośrodków tego typu. Działający w gdyńskim porcie terminal dysponuje rocznymi możliwościami przeładunkowymi sięgającymi 1 mln TEU, co odpowiada ponad 500 tys. kontenerów transportowych. 

Ze względu na ogromną skalę działania i liczbę realizowanych każdego dnia operacji rozładunku i załadunku, Bałtycki Terminal Kontenerowy nie może pozwolić sobie na przestoje spowodowane problemami z dostępem do kluczowych systemów biznesowych. Tymczasem do sprawnego działania terminalu niezbędny jest sprawny, wysoce dostępny system IT. Co więcej, wymagana jest także wysoka wydajność wszystkich systemów nadzorujących operacje przeładunkowe. Od ich sprawnego działania często zależy bowiem szybkość obsługi kontenerów. Opóźnienia w obsłudze mogą wiązać się z utratą budowanego wśród klientów przez lata wysokiego poziomu zaufania, a co za tym idzie – handlowymi i finansowymi konsekwencjami.

Zapewnienie ciągłości operacji biznesowych, wysokiej dostępności krytycznych systemów IT i zgodności z przepisami obowiązującymi operatorów usług kluczowych to wyzwania, z którymi z sukcesem zmierzył się Bałtycki Terminal Kontenerowy dzięki uruchomieniu infrastruktury chmury prywatnej w dwóch niezależnych ośrodkach przetwarzania danych. W warstwie składowania danych wykorzystano możliwości macierzy Dell EMC SC z funkcjonalnością Live Volume.Odpowiedź na krytyczną potrzebę biznesu

Podstawą bieżącego funkcjonowania BCT jest wyspecjalizowany – m.in. pod kątem obsługi złożonych procesów przeładunkowych – system firmy Tideworks. Jego funkcjonalność wspiera szereg kluczowych procesów związanych z planowaniem działalności i realizacją operacji przeładunkowych, „Jeśli spojrzeć na naszą działalność operacyjną, to największe znaczenie dla nas ma system wspierający obsługę przeładunków, suwnic i towarów ponadwymiarowych. Składa się on z kilku modułów odpowiedzialnych m.in. za wymianę danych z klientami, planowanie oraz nadzór nad operacjami przeładunkowymi” – mówi Andrzej Puławski, IT Manager w Bałtyckim Terminalu Kontenerowym.
W obszarze planowania system Tideworks wspiera tworzenie harmonogramów i koordynację działań w obszarze obsługi kontenerów transportowanych drogą morską, kolejową i drogową. Plany te stanowią następnie podstawę dla działań operacyjnych, aż do poziomu poleceń dla osób odpowiedzialnych za obsługę terminalu. Co ważne, system centralny BCT dysponuje też modułem integracyjnym odpowiedzialnym za elektroniczną wymianę dokumentów z klientami i za jego pośrednictwem jest na bieżąco zasilany dużą ilością danych. 

„Jeszcze zanim statek przybije do nabrzeża otrzymujemy elektronicznie wszystkie dokumenty zawierającem.in. konieczne informacje o kontenerach, które mają być u nas rozładowane” – tłumaczy Andrzej Puławski.

Dodatkowo, system centralny wspiera procesy wewnętrzne, w tym finansowo-księgowe i kadrowe.

Konieczność zapewnienie dostępności systemu na poziomie 99,9%

Funkcjonalność systemu głównego uzupełnia też moduł automatyzujący obsługę bram wjazdowych dla ciężarówek.

„Rozwiązanie to odpowiada za weryfikację, czy dana ciężarówka ma prawo wjechać na teren terminala, aby pozostawić lub podjąć konkretny kontener. Za jego pośrednictwem każda przyjeżdzająca ciężarówka jest skanowana, rozpoznawane są numery kontenerów, ewentualne oznaczenia towarów niebezpiecznych i potwierdzana obecność plomby. Następnie, na podstawie danych wprowadzonych przez kierowcę, system automatycznie podejmuje decyzję czy dana ciężarówka może zostać wpuszczona na teren terminala i otwiera bramę lub nie” – tłumaczy Andrzej Puławski.

Wykorzystany system bramowy w dużej mierze upłynnia procesy związane z obsługą transportu drogowego. Opiera się przy tym przede wszystkim na danych gromadzonych w systemie centralnym.

„Nasz system główny to rozwiązanie, bez którego terminal nie jest w stanie funkcjonować. Bez niego zamykamy się na towary z każdej strony, bo nie jesteśmy w stanie realizować obsługi kontenerów ani od strony morskiej, ani drogowej i kolejowej. Trzeba wziąć pod uwagę, że obsługujemy ok. 1000 ciężarówek dziennie. Godzina przerwy w działaniu naszego systemu może skutkować zablokowaniem dróg publicznych, nie mówiąc o stratach wizerunkowych. Podobnie w przypadku drogi morskiej – statek nie może czekać na obsługę, bo w razie opóźnienia u nas spóźni się do kolejnych portów, co może narazić nasz terminal na poważne konsekwencje finansowe . Zapewnienie dostępności systemu na poziomie 99,9% stało się więc naturalną koniecznością” – mówi Andrzej Puławski. 

Unikalne wymagania w stosunku do wykorzystywanych rozwiązań IT

Na potrzeby ograniczenia potencjalnego ryzyka biznesowego związanego z brakiem dostępności kluczowego systemu zdecydowano o konieczności rozdzielenia infrastruktury IT na dwa odrębne centra danych oraz zapewnieniu takiej konfiguracji, aby każdy z ośrodków samodzielnie mógł obsłużyć całość procesów przetwarzania.

 „Stosowana wcześniej konfiguracja wysokiej dostępności umożliwiała działanie systemu w przypadku awarii pojedynczego elementu infrastruktury IT, na którą – poza macierzami dyskowymi – składa się też kilkadziesiąt serwerów. Nie gwarantowała ona jednak dostępności kluczowych rozwiązań w przypadku zdarzeń losowych, jak zalanie lub pożar. Co ważne, nowe środowisko miało zostać skonfigurowane tak, aby w maksymalny sposób wykorzystać posiadane zasoby serwerowe przy zachowaniu w każdym z centrów danych mocy obliczeniowej wystarczającej do obsługi całości obciążeń o znaczeniu krytycznym” – mówi Łukasz Szulik, CEO w ITPunkt.

Ostatecznie zdecydowano o zastąpieniu wykorzystywanych wcześniej macierzy rozwiązaniami Dell EMC SC. Prace wdrożeniowe powierzono specjalistom firmy ITPunkt. „Stojąc przed wyborem nowych macierzy dyskowych przeanalizowaliśmy ofertę kilku dostawców. Już na tym etapie duże znaczenie miało wsparcie technologiczne i merytoryczne ze strony specjalistów Dell Technologies oraz ITPunkt, którzy wskazali nam w jaki sposób możemy dodatkowo poprawić jakość naszego środowiska IT. Duże znaczenie miały też nasze doświadczenia z obiema tymi firmami podczas wcześniejszych projektów” – wspomina Andrzej Puławski. „Jednym z ważniejszych wymagań względem rozwiązań pamięci masowych była możliwość wymiany sprzętu bez konieczności zatrzymywania kluczowego systemu. Zapewnienie wysokiej dostępności miało zostać osiągnięte przy maksymalnym wykorzystaniu posiadanych już przez BCT rozwiązań sprzętowych” – dodaje.

Budowa chmury prywatnej w oparciu o rozwiązania Dell Technologies

Wdrożone rozwiązania Dell Technologies:

  • Macierz DELL EMC SC z funkcjonalnością Live Volume oraz procesorem Intel® Xeon
  • Oprogramowanie VMware vSphere.

„Wybór technologii Dell Technologies był niejako naturalny, ponieważ w BCT istniała już infrastruktura oparta na macierzach Dell EMC z rodziny Compellent. Zaproponowaliśmy więc rozwiązanie kompatybilne, stosunkowo proste do wdrożenia, znane klientowi, ale zapewniające niezbędną funkcjonalność” – mówi Łukasz Szulik, dyrektor generalny ITPunkt. Na potrzeby wdrażanych zmian niezbędna okazała się więc także modernizacja środowiska obsługującego kluczowe systemy biznesowe, w tym oprogramowania wirtualizacyjnego i bazy danych. „Co więcej, system musiał pracować lokalnie, bo nierzadko nawet milisekundy mają znaczenie dla przebiegu procesów biznesowych. Zaproponowaliśmy więc wykorzystanie modelu prywatnej chmury obliczeniowej” – wspomina.

Przed fizycznym dostarczeniem sprzętu opracowany został plan migracji i zmian dostosowujących środowisko aplikacyjne do działania w modelu rozproszonym między dwiema lokalizacjami. „Faktyczną migrację danych poprzedził szereg testów, a także prace związane z przygotowaniem i aktualizacją dotychczasowego środowiska. Wdrożenie przebiegło sprawnie i było realizowane w sposób bardzo profesjonalny” – podkreśla Andrzej Puławski. Prace wdrożeniowe podzielono na dwa etapy. W ramach pierwszego, na potrzeby testów wydajnościowych i funkcjonalnych na nowej platformie uruchomiona została część środowiska aplikacyjnego. „Dzięki użyciu funkcji kopii migawkowych nie wiązało się to z żadnymi przestojami, ponieważ aby zapewnić aktualność danych na nowych serwerach nie musieliśmy każdorazowo kopiować kilkudziesięciu TB danych” – tłumaczy.

Drugim etapem prac była produkcyjna migracja całego środowiska. „Mając wstępnie skonfigurowane i przygotowane środowisko musieliśmy – dosłownie – zaczekać na sztorm, bo wówczas statki nie pływają, więc pojawia się kilkugodzinne okno serwisowe” – wspomina Andrzej Puławski. Po raz kolejny sprawdziły się tu mechanizmy kopii migawkowych, które w praktyce umożliwiły przeniesienie tak dużego zbioru danych do macierzy nowej generacji w bardzo ograniczonym czasie. „Funkcjonalność kopii migawkowych pozwala istotnie skrócić czas niezbędny na migrację danych. W wielu przypadkach jest to jedyny sposób na przeniesienie dużych zbiorów danych. Zaoszczędzony czas można wykorzystać na inne prace. Tak, jak miało to miejsce w przypadku wdrożenia w Bałtyckim Terminalu Kontenerowym” – dodaje Andrzej Puławski. Po zakończeniu migracji danych w BCT wykonano również prace związane z aktualizacją i uporządkowaniem środowiska aplikacyjnego.

Klaster Live Volume z wysoką dostępnością i integralnością danych

W oparciu o rozwiązania sprzętowe Dell EMC SC w ramach infrastruktury informatycznej BCT uruchomiony został klaster Live Volume, który zapewnia wysoką dostępność oraz integralność danych przy zachowaniu pełnej transparentności dla warstwy przetwarzania. „BCT posiada dziś dwie oddzielne macierze dyskowe pracujące w dwóch, niezależnych centrach danych. Funkcjonalność macierzy Dell EMC SC w warstwie przechowywania danych zapewnia możliwości analogiczne do tych, które gwarantuje klaster serwerów w warstwie przetwarzania” – mówi Andrzej Puławski. Wdrożona konfiguracja pamięci masowych opiera się na synchronicznej replikacji danych.

Działające w dwóch lokalizacjach macierze zostały skonfigurowane w trybie active-active. „Technologia Dell EMC Live Volume pozwala na stosunkowo łatwe i szybkie zbudowanie środowiska składowania danych o wysokiej dostępności bez konieczności wykorzystywania dodatkowych elementów sprzętowych. Gwarantuje przy tym integralność danych” – mówi Grzegorz Staniszewski, Account Executive w Dell Technologies. Wbudowana w macierze Dell EMC SC funkcjonalność Live Volume została także zintegrowana zarówno z obsługującym warstwę aplikacyjną klastrem wirtualizacji VMware, jak i z klastrowym środowiskiem bazodanowym Oracle RAC.

Kluczowe korzyści wynikające w wdrożenia macierzy Dell EMC SC: 

  • Zapewnienie ciągłości biznesowej i zgodności z przepisami dotyczącymi operatorów usług krytycznych 
  • Gwarancja wysokiej dostępności kluczowych systemów biznesowych 
  • Wdrożenie mechanizmów Disaster Recovery 
  • Uproszczenie prac administracyjnych w obszarze IT

Z perspektywy biznesowej najistotniejszym efektem wdrożenia nowych macierzy Dell EMC jest ograniczenie ryzyka utraty ciągłości biznesowej, co wprost przekłada się na zmniejszenie ryzyka zaburzenia bieżącego działania terminalu kontenerowego co może przynieść niepożądane konsekwencje handlowe i finansowe oraz naruszenie wiarygodności firmy. „Wdrożona infrastruktura dobrze wpisuje się też w wymagania stawiane przed operatorami usług kluczowych w ramach Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Chodzi tu o zachowanie zdolności operacyjnych terminalu w celu zapewnienia ciągłości usługi kluczowej” – dodaje Andrzej Puławski.

Modernizacja środowiska informatycznego przyniosła też szereg korzyści w obszarze operacji IT. Podział kluczowej infrastruktury na dwa, niezależne i w pełni nadmiarowe centra danych upraszcza m.in. realizację aktualizacji wymagających ponownego uruchomienia sprzętu lub oprogramowania. „Dysponując w pełni redundantną infrastrukturą, administratorzy mogą tymczasowo przenieść obsługę kluczowych systemów do jednego centrum danych, wykonać niezbędne prace w drugim ośrodku, a następnie wykonać podobną operację w drugim ośrodku” – mówi Grzegorz Staniszewski, Account Executive w Dell Technologies. Tego typu możliwości są bezcenne w takich organizacji, jak Bałtycki Terminal Kontenerowy, gdzie okna serwisowe należą do rzadkości. „Nowa konfiguracja pozwala nam na zapewnienie nieprzerwanego działania bez konieczności odzyskiwania danych czy przełączania systemów. Co równie istotne, obecnie nasz główny system biznesowy pracuje z bardzo wysoką dostępnością. Z miesiąca na miesiąc raportujemy SLA dla biznesu na poziomie 100%” – podsumowuje Andrzej Puławski.

Porozmawiajmy

Szukasz bezpiecznych rozwiązań dla swojej firmy?
Skontaktuj się z nami.

Kontakt
image